Vuoden 2020 aikana pitämissämme omistajatapaamisissa käytiin läpi avoimen ja vuorovaikutteisen yhteistyön tarpeellisuutta kiinteistönomistajan ja asiakkaiden välillä. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme kustannustehokkaat ja toimintaa tukevat tilaratkaisut.

SYKin ja yliopistojen omistajatapaamisten uudeksi toimintamalliksi otettiin vuosittaiset kampus- ja tilastrategiakeskustelut. Yliopistojen johtoa sekä tila-asioista vastaavia osallistavat keskustelut käynnistettiin syksyllä 2020. Keskustelut käytiin yliopistojen kanssa syys-marraskuussa.

Kokonaiskuva syntyy avoimen keskustelun kautta

Nämä keskustelut käynnistivät samalla myös yliopistoittain laadittavan kampus- ja tilastrategiatarkastelun. Tarkastelujen tavoitteena on saada aikaan yhteiset tiekartat ja kokonaiskuva kunkin yliopiston tulevista tilatarpeista.

Avoimen keskustelun avulla kartoitamme yliopistojen näkökulmia tulevaisuuteen ja näin aikaansaadaan yhteiset suuntaviivat tila-asioihin. Pyrimme mahdollistamaan asiakkaille toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaiten heidän tarpeitaan vastaavat tilat.

– Keskustelu auttaa molempia osapuolia, yliopistoa ja SYKkiä, näkemään sekä kehitystarpeet että intressit kirkkaammassa valossa. Näin on vaivattomampaa muodostaa yhteinen kokonaiskuva, jonka äärellä molemmat tahot pystyvät sitoutumaan kampus- ja tilakehitykseen aiempaa paremmin, kuvaa asiakkuuspäällikkö Kaisa Pitkänen.

– Yliopiston toiminnassa tilat ovat yksi menestyksen edellytyksistä ja tilaratkaisut tukevat sen ydintoimintaa. Koska tilat muodostavat sekä fyysisesti että taloudellisesti ison kokonaisuuden yliopistolle, on hyvä, että strategia laaditaan ja käydään läpi yhteisesti, kuvaa talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä Jyväskylän yliopistosta.

Kolmiportainen aikatarkastelu auttaa näkemään lähelle ja kauas

Kampus- ja tilastrategioilla tavoitellaan tilojen ja kiinteistöjen yhteistä ohjausta. Kampusstrategiassa asetetaan tavoitteet ja suuntaviivat seuraavaksi 6–10 vuodeksi. Näitä voivat olla esimerkiksi alueen kehittyminen, tilankäyttö, vastuullisuus ja palveluverkosto.

Kiinteistöstrategiassa tehdään yhteisesti noin 2–5 vuoden aikavälille sijoittuva kohdekohtainen tarkastelu, sekä kohteille tavoitteen asetanta ja suunnittelu. Lisäksi vuosittain tarkastellaan tilastrategisia tavoitteita, määritetään tulevan vuoden keskeiset fokusalueet ja niihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.

Neljä kertaa vuodessa järjestettävissä asiakkuustapaamisissa tilastrategiapolut ovat keskeisinä toimintaa ohjaavina tekijöinä. Tapaamisten ohella käydään yliopistojen johdon ja SYKin strategiset keskustelut vuosittain. Näin varmistamme, että etenemme sovittuun suuntaan ja mahdolliset muutokset huomioidaan suunnitelmissa.

– Pitkällä tähtäimellä suunnitellessa haasteena on, etteivät tilat muutu ja jousta nopeasti. Esimerkiksi aiemmin on korostunut tarve rauhalliseen työskentelyyn omistetuille tiloille. Nyt opiskellaan ja työskennellään aiempaa enemmän etänä, jolloin käyttäjät toivovat entistä enemmän kohtaamisia mahdollistavia tiloja, Seppä kuvaa tilasuunnittelun muutosta Jyväskylän yliopiston näkökulmasta.

Työ jatkuu vuonna 2021

Kampus- ja tilastrategiaprosessi etenee seuraavaan vaiheeseen. Ensimmäisessä kampus- ja tilastrategiakeskustelussa esille nousseita teemoja täsmennetään jatkokeskustelujen kautta. Yhteistyössä yliopistojen ja SYKin välillä kullekin kampus-, kiinteistö- ja tilastrategiatasolle laaditaan toimenpidekartta aikatauluineen ja vastuutahoineen.

– Tärkeää kampus- ja tilastrategian toteutumiselle on yliopistojen aito sitouttaminen. Tällöin pitkäkestoisesti hahmotetaan, miten toiminta ja koulutus eri tieteenaloilla kehittyy, ja siten voidaan kehittää tiloja vastaamaan paremmin tarpeisiin, summaa Seppä.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020