Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu merkitsee meille muun muassa hyvää hallinnointitapaa, omistajien varallisuuden säilyttämistä ja kasvattamista sekä rahoituksen hankkimista pitkällä aikavälillä.

Tehtävänämme on taata asiakasyliopistoille tarkoituksenmukaiset tilat tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Tässä onnistumisen kannalta – ja koko taloudellisen vastuun pääperiaatteena – on pitkän aikavälin rahoituspolitiikka, joka takaa toiminnallemme kestävän pohjan. Tähtäämme taloudellisesti edulliseen ja riskit hallinnassa pitävään rahoituspohjaan, joka mahdollistaa mittavienkin investointihankkeiden toteutuksen.

Suorat taloudelliset vaikutuksemme koostuvat palveluiden ja materiaalien ostoista alihankkijoilta, henkilöstökuluista, maksetuista tulo- ja kiinteistöveroista, osingoista ja investoinneista. Seuraamme säännöllisesti talouden ja toiminnan tunnuslukuja, kuten hanketilannetta ja energiankulutusta.

SYK:n työllistävä vaikutus vuonna 2016 oli noin 2 000 henkilötyövuotta, josta SYK:n omaa henkilöstöä 32. Työllistävä vaikutuksemme investointien sekä ostamiemme palvelujen kautta on siis merkittävässä roolissa. Luvut perustuvat SYK Oy:n tuloslaskelman ylläpito- sekä investointikuluihin ja ne on muutettu työllistävyydeksi KTI:n ylläpitokustannusvertailun sekä investointien osalta Rakennusteollisuuden tilastojen avulla.

Olemme kaikilla toimintapaikkakunnillamme yksi suurimmista kiinteistöveron maksajista ja Pirkanmaan talousalueella yksi suurimmista yhteisöveron maksajista. Vuonna 2016 maksoimme veroja yhteensä 19,2 miljoonaa euroa, joista kiinteistöverojen osuus oli 57 prosenttia. Kiinteistöveroja maksoimme 19 kuntaan kaikkiaan 10,9 miljoonaa euroa. Kaikki verot maksettiin Suomeen.

Olemme kaikilla toimintapaikkakunnillamme yksi suurimmista kiinteistöveron maksajista.

Kiinteistövarallisuus

Salkuttamalla eli luokittelemalla kiinteistöt strategiamme mukaisesti ja suuntaamalla investoinnit tarkasti turvaamme vakavaraisuuden kehittymisen ja varmistamme kilpailukykyisen rahoituksen. Kiinteistövarallisuutemme hoitaminen vastuullisesti luo hyvinvointia koko Suomeen myös välillisesti. Muun muassa kunnossapidon ammattilaisten työllistämisvaikutuksemme on noin 350 henkilötyövuotta.

Saneeraamme aina mahdollisuuksien mukaan vanhaa, emmekä rakenna turhia uudisneliöitä.

Kampuskehittäminen

Kampuskehittämisessä vastuullisuus tarkoittaa, että pidämme kampukset elinvoimaisina. Ymmärrämme kampusten merkityksen osana kaupunkien infrastruktuuria ja etsimme kampuksille uutta elämää pitkällä tähtäimellä. Etsimme tyhjeneviin tiloihin sopivat toiminnot tai toimijat.

Käytämme resursseja viisaasti. Saneeraamme aina mahdollisuuksien mukaan vanhaa, emmekä rakenna turhia uudisneliöitä. Pidämme tärkeänä myös kulttuuriperinnön säilyttämistä ja sitä säilytämme aina mahdollisuuksien mukaan.

Tilatehokkuus

Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja laboratoriot käyttävät tilaa ja resursseja tehokkaasti. Panostamme yhteiskäyttöisiin monikäyttötiloihin, joita ei ole tarkoitettu tietylle käyttäjäryhmälle tai tiettyyn toimintaan. Haemme tiloihin eri toimijoiden synergiaa. Pyrimme eri keinoin maksimoimaan tilojen käyttöajan. Myös toimistoissa voidaan tehostaa tilankäyttöä siirtymällä yksittäisistä konttoreista ja työhuoneista sekä vajaakäyttöisistä suurista neuvottelutiloista monitilatoimistoihin, jossa tila mukautuu työn ja tarpeiden mukaan avoimen ja suljetun välillä.

Tilojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa otamme huomioon tilan käyttäjien näkökulman ja tarpeet. Voimme suunnitella ja toteuttaa mm. yliopistojen aulat, käytävät, ravintolat ja kahvilat niin, että ne ovat osa oppimis- tai työympäristöä.

Yliopistojen tilojen käyttäjille tekemämme kyselyn mukaan yliopistojen henkilökunta ja opiskelijat arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi ilmastointiin, viihtyvyyteen ja tilojen organisointiin liittyviin seikkoihin. He pitävät tärkeänä ulkoalueiden nykyistä parempaa hyödyntämistä.

Katso video

Huomioimme tilojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käyttäjien tarpeet.

Liikevaihto vuoteen 2015
verrattuna: 102%

Tulos vuoteen 2015
verrattuna: 108%

Tulos

Verojalanjälki

Alv4,1 M€
Kiinteistövero10,9 M€
Tulovero6,6 M€
Ennakonpidätykset0,7 M€

Hankinnat lajeittain (milj. €)

Kestävän kehityksen mittarit

Yksikkö v.2016
LiikevaihtoM€147,6
ROI%4,0
TasearvoM€1 224,9
Investointien arvoM€95,8
Verojalanjälki, kokonaisverot ***M€22,3
SYK;n työllistävä vaikutus, henkilötyövuotta / vuosi2000**

* Mittarin tuottava yksikkö SYK:ssä eli A&K, R&YP, T&V tai T&K
** Luvut perustuvat SYK Oy:n tuloslaskelman ylläpito- sekä investointikuluihin ja ne on muutettu työllistävyydeksi KTI:n ylläpitokustannusvertailun sekä investointien osalta Rakennusteollisuuden tilastojen avulla.
*** Sisältää kaikki yrityksen maksamat verokannat. Yrityksen kaikki verot on maksettu Suomeen.