Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa SYK:lle huolehtimista ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen.

Rakennuttaminen

Toteutamme rakennushankkeita ja kehitämme kampusten palveluverkostoa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Meille on tärkeää, että lopputulos palvelee käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnitämme huomiota siihen, että sekä uudisrakennukset että peruskorjatut rakennuksemme ovat terveellisiä ja turvallisia sekä viihtyisiä.

Asiakkaillamme on myös omia ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteita, ja haluamme omalta osaltamme tukea näitä. Yhteistyöllä on tässä suuri merkitys.

Ymmärrämme kiinteistöjemme arvon ja kunnioitamme niiden asemaa kulttuurihistoriassa. Kun toimintojemme painopisteen muututtua joudumme esimerkiksi myymään kiinteistöjä, etsimme ostajan, joka arvostaa kiinteistöjä samaan tapaan ja haluaa kehittää niitä osana kaupunkiympäristöä.

Haluamme, että sekä uudisrakennukset että peruskorjatut rakennuksemme ovat terveellisiä ja turvallisia sekä viihtyisiä.

Tutkimus ja kehitys

Visiomme on olla arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Haluamme ymmärtää maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaamme ja tuoda uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Yksi toimintaamme vaikuttava muutos liittyy oppimiskäsityksen uudistumiseen. Luennoimisesta ollaan siirtymässä ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen. Luokista ja luentosaleista pyritään tekemään entistä aktivoivampia. Samalla käsitys oppimistiloista laajentuu. Muun muassa auloja, käytäviä ja ravintoloita voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä.

Tutkimus- ja kehityshankkeemme ovat saaneet kansainvälisesti merkittäviä tuloksia ja maailmanlaajuistakin tunnustusta. Muun muassa Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennus sai Leesmanin työympäristökyselyssä erittäin hyvät tulokset.

Demoilla kehitetään uutta

Oppimisen, kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että ihmiset osaavat paitsi toimia yhdessä myös hyödyntää poikkitieteellistä osaamista ja verkostoitua.

Olemme rakentaneet useita demoympäristöjä, joissa testaamme uusien ratkaisujen vaikuttavuutta ihmisten toimintaan ja kokemuksiin. Demot ovat olemassa olevaan ympäristöön tehtäviä, pienen mittakaavan muutoksia, jotka voidaan toteuttaa yhden kalenterivuoden aikana. Niiden avulla voidaan kokeilla uusien tila- ja palveluratkaisujen sekä digitalisaation vaikuttavuutta toimintaan ja kokemuksiin. Vaikutuksia mitataan ennen muutoksia ja niiden jälkeen. Demotilan käyttäjien aktiivinen osallistuminen hankkeeseen vaikuttaa myönteisesti sekä suunnitteluratkaisuun että demon käyttöönottoon ja vaikuttavuuteen.

Budjetoimme vuosittain tutkimushankkeisiin rahaa tarpeen mukaan ja demohankkeisiin yleensä noin 5 prosenttia vuosikorjausbudjetista. Kumppanien panostukset mukaan lukien tutkimus- ja kehityspanostusten kokonaisvaikutukset moninkertaistuvat.

CARE-projektissa uudistettiin kampuksia

Vuonna 2016 valmistuneista tutkimushankkeista merkittävin on Campus Retrofitting eli CARE-projekti. Tekesin rahoittamassa projektissa kartoitettiin kampuskehittämisen tilannetta Pohjoismaissa sekä kehitettiin ja testattiin oppimista, akateemista tutkimusta ja tilojen aktiivista käyttöä tukevia innovatiivisia ratkaisuja.

Perinteisiä luokkatiloja uudistettiin aktiivisiksi, osallistaviksi ja teknologiaa monipuolisesti hyödyntäviksi oppimisympäristöiksi. Esimerkiksi Oulun yliopiston L2-auditoriota muokattiin monikäyttöiseksi oppimistilaksi, joka edistää vuorovaikutteisuutta ja teknologian käyttöä. CARE-hankkeen yhteydessä toteutettiin yhteensä 2 miljoonalla eurolla 24 demoympäristöä.

Osallistumme myös toimialamme vastuullisuuskeskusteluun ja mallien hiomiseen yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Olemme kiinnostuneita myös uusista raportointimalleista. Vuoden 2017 aikana aiomme tutustua muun muassa KTI:n, RAKLIn ja muutaman yrityksen yhdessä kehittämään suomalaiseen, kiinteistöalaa varten kehitettyyn yritysvastuuraportointisuositukseen. Jatkossa aiomme osallistua FIBS-yritysvastuuverkoston toimintaan, tavoitteenamme saada sitä kautta uusinta tietoa vastuullisen yritystoiminnan kehittämisestä.

Fysiologisten tekijöiden vaikutus oppimiseen

Vuonna 2016 tutkimme myös valo- ja ääniympäristön vaikutusta oppimiseen. Oppimisilmapiiriin voidaan vaikuttaa säätämällä valaistusta. Kylmä valo piristää väsyneitä ja lämmin valo rauhoittaa levottomia oppilaita. Testaamme valon vaikutusta oppimiseen Oulun normaalikoulussa.

Uusissa avoimissa oppimisympäristöissä ilmanvaihdon synnyttämä äänitaso on usein niin alhainen, että hyvän akustisen ympäristön luominen edellyttää peiteäänen käyttöä. Tarvitaan myös funktionaalisia, joustavia seinämäratkaisuja, jotka eivät tuhoa avoimen ympäristön etuja. Esimerkiksi akustiikkaverhot vaimentavat ääntä tehokkaasti.

Joustavilla tilaratkaisuilla voidaan nostaa opetuksen tasoa. Kun kahden luokan välinen väliseinä puretaan ja sen tilalle asennetaan avattava seinä, kaksi opettajaa voi muodostaa opettajaparin ja vastata yhdessä kahden luokan opetuksesta. Tämä antaa alakoulun opetuksen suunnittelulle lisää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Pinni A5 -demon tavoitteena oli tehostaa tilankäyttöä ja tarjota omissa huoneissaan työskenteleville tutkijoille aiempaa yhteisöllisemmät ja luovuutta edistävät työtilat. Lopputuloksena on avotiloista, työhuoneista ja neuvotteluhuoneista koostuva kokonaisuus, joka on tehostanut tiedonvaihtoa ja johon käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä.

Joensuun yliopiston demohankkeessa kokeilimme jakamistaloutta. Yliopiston optiikan laitos tarjoaa Sm4rtLabin laitteistoja tutkijoiden etäkäyttöön maailmanlaajuisesti. Data sijaitsee pilvessä, ja vieraileva tutkija voi säätää ja valvoa tutkimustaan netin yli, omalta näytöltään vaikka toiselta puolen maapalloa.

Vuonna 2016 käynnistyneen Virpa C -projektin tavoitteena on lisätä toimitilojen houkuttelevuutta ja kestävää käyttöä digitaalisten kiinteistöpalvelujen avulla. Digitaalisten sensorien ja pilvipalveluiden avulla voidaan tehostaa kiinteistöjen ylläpitoa sekä olosuhteiden seurantaa ja säätämistä.

Tutkimus- ja kehityshankkeemme ovat saaneet kansainvälisesti merkittäviä tuloksia ja maailmanlaajuistakin tunnustusta.

Asiakasyhteistyö

Asiakkaitamme ovat korkeakoulut ja kampuksilla toimivat yritykset ja muut organisaatiot. Vuonna 2016 liikevaihdostamme tuli yliopistoilta 95,8 prosenttia ja muilta asiakkailta 4,2 prosenttia. Arvioimme, että syksystä 2018 eteenpäin yliopistojen osuus tulevista vuokrasopimuskassavirroista on noin 85 prosenttia ja muiden asiakkaiden noin 15 prosenttia.

Tuemme asiakaslupauksemme mukaisesti yliopistojen menestystä kehittämällä omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia. Asiakkuuksien hoitaminen on osa yhtiömme strategiaa, ja sen avulla pyrimme varmistamaan korkean asiakastyytyväisyyden.

Selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittain. Samalla tutkimme yhtiön olemassaolon merkitystä sekä pyrimme tunnistamaan toiminnan kehittämiskohteita.

Teetimme loppuvuonna 2016 asiakastutkimuksen, johon saatiin kaikkiaan 129 vastausta. SYK:n keskiarvoksi kokonaiskeskiarvoksi asteikolla 1–5 muodostui 3,6. 95 prosenttia vastaajista piti rooliamme yliopistoalueen kehittäjänä melko tai erittäin tärkeänä ja 25 prosenttia katsoi toimintamme parantuneen viimeisen vuoden aikana (2015: 20 %).

Asiakasryhmien jakautuminen % liikevaihdolla mitattuna 2016

Yliopistot 141 384 17995,8 %
Muut6 180 3124,2 %
Yhteensä147 564 491

Muut jaoteltuna

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia 2016

Kestävän kehityksen mittarit

HuomYksikkö v.2016
Yritysvastuu
Yritysvastuu, hyväntekeväisyysVuosittainen hyväntekeväisyyskohde1 kohde / vuosi
Henkilöstö ollut tuottamassa lisäarvoa sidosryhmille (esim. vapaaehtoinen luennointityö)suhteellinenh/vuosi/hlö1,9
Sidosryhmien huomioiminen
Demokohteita yliopistoillekaikki suunnitellut demot yliopistoilla eivät lähteneet käyntiinlukumäärä / vuosi6/2016
Yrityksen työllistävä vaikutus läpi Suomen välillisestihlötyövuotta2000
Turvallisuus
Hätäensiapukoulutetun henkilöstön määräabsoluuttinenosall./koko henkilöstö16/32
Turvallisuuskoordinaattori ja ohjeistus SYK työmailla%100%
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutuspäivät / vuosipv/vuosi/ hlö3,5
Henkilöstön määrä ja vaihtuvuusmäärä / uusia hlöitä32 / 0
Työhyvinvointi
Työhyvinvointiin / hyvintointikoulutukseen käytetyt päivätabsoluuttinenpv/vuosi/hlö0,5
Työtyytyväisyskyselyn arvosana(asteikko 0 - 5)3,9
Henkilöstön kehityskeskustelutpidetty %100%

DIMECC

Yhteisöllisyys, yhteistyö ja innovaatio kohtaavat Kampusareenalla

Lue lisää