Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu merkitsee meille muun muassa hyvää hallinnointitapaa, omistajien varallisuuden säilyttämistä ja kasvattamista sekä rahoituksen hankkimista pitkällä aikavälillä.

Tehtävänämme on taata asiakkaillemme tarkoituksenmukaiset tilat tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Tässä onnistumisen kannalta on olennaista pitkän aikavälin rahoituspolitiikka ja vastuullisuus rahoittajiin nähden, jotka ovat myös koko taloudellisen vastuumme pääperiaatteita.

Olemme sitoutuneita sopimiimme hankeohjelmiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Hoidamme vastuut aina ajallaan. Näin minimoimme riskejä, mikä takaa toiminnallemme kestävän pohjan. Tähtäämme taloudellisesti edulliseen ja riskit hallinnassa pitävään rahoituspohjaan, joka mahdollistaa mittavienkin investointihankkeiden toteutuksen.

Suorat taloudelliset vaikutuksemme koostuvat palveluiden ja materiaalien ostoista alihankkijoilta, henkilöstökuluista, maksetuista tulo- ja kiinteistöveroista, osingoista ja investoinneista. Seuraamme säännöllisesti talouden ja toiminnan tunnuslukuja, kuten hanketilannetta ja energiankulutusta.

SYK:n työllistävä vaikutus vuonna 2017 oli noin 2 350 henkilötyövuotta. Yhtiöllä on 35 työntekijää, joten investointien ja hankintojen kautta syntyvä työllistävä vaikutus on merkittävä. Luvut perustuvat yhtiön tuloslaskelman ylläpito- ja investointikuluihin, ja ne on muutettu työllistävyydeksi KTI:n ylläpitokustannusvertailun ja investointien osalta Rakennusteollisuus RT:n tilastojen avulla.

Olemme kaikilla toimintapaikkakunnillamme yksi suurimmista kiinteistöveron maksajista ja Pirkanmaan talousalueella yksi suurimmista yhteisöveron maksajista. Vuonna 2017 maksoimme veroja yhteensä 20,1 miljoonaa euroa, josta kiinteistöverojen osuus oli 58 prosenttia. Kiinteistöveroja maksoimme 18 kuntaan kaikkiaan 11,7 miljoonaa euroa. Kaikki verot maksettiin Suomeen.

SYK:n investointien ja hankintojen kautta syntyvä työllistävä vaikutus on merkittävä.

Kiinteistövarallisuus

Salkuttamalla eli luokittelemalla kiinteistöt strategiamme mukaisesti ja suuntaamalla investoinnit tarkasti turvaamme vakavaraisuutemme kehittymisen ja varmistamme kilpailukykyisen rahoituksen saamisen.

Kiinteistövarallisuutemme hoitaminen vastuullisesti luo hyvinvointia koko Suomeen myös välillisesti. Muun muassa kunnossapidon ammattilaisten kautta syntyvä työllistämisvaikututus on noin 350 henkilötyövuotta.

Kiinteistöverot paikkakunnittain 2017

Kampuskehittäminen

Kampuskehittämisessä vastuullisuus tarkoittaa, että pidämme kampukset elinvoimaisina. Ymmärrämme kampusten merkityksen osana kaupunkien infrastruktuuria ja kehitämme kampuksille uutta elämää pitkällä aikavälillä. Etsimme tyhjeneviin tiloihin sopivat toiminnot tai toimijat.

Käytämme resursseja viisaasti. Saneeraamme aina mahdollisuuksien mukaan vanhaa, emmekä rakenna turhia uudisneliöitä. Pidämme tärkeänä kulttuuriperintöämme, joten säilytämme sitä aina mahdollisuuksien mukaan.

Tilatehokkuus

Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja laboratoriot käyttävät tilaa ja resursseja tehokkaasti. Kehitämme yhteiskäyttöisiä, monikäyttöisiä tiloja, joita ei ole tarkoitettu vain tietylle käyttäjäryhmälle tai tiettyyn toimintaan. Haemme tiloihin eri toimijoiden synergiaa ja pyrimme eri keinoin maksimoimaan tilojen käyttöajan. Myös toimistoissa voidaan tehostaa tilankäyttöä siirtymällä yksittäisistä konttoreista ja työhuoneista sekä vajaakäyttöisistä suurista neuvottelutiloista monitilatoimistoihin, jossa tila mukautuu työn ja tarpeiden mukaan avoimen ja suljetun välillä.

Huomioimme tilojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käyttäjien tarpeet. Voimme suunnitella ja toteuttaa muun muassa yliopistojen aulat, käytävät, ravintolat ja kahvilat niin, että ne ovat osa oppimis- tai työympäristöä.

Yliopistojen tilojen käyttäjille tekemämme kyselyn mukaan yliopistojen henkilökunta ja opiskelijat arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi ilmastointiin, viihtyvyyteen ja tilojen organisointiin. He pitävät tärkeänä myös ulkoalueiden nykyistä parempaa hyödyntämistä.

Panostamme yhteiskäyttöön tarkoitettuihin monikäyttöisiin tiloihin.

Verojalanjälki

Alv1,7 milj. €
Kiinteistövero11,7 milj. €
Tulovero6,7 milj. €
Ennakonpidätykset0,8 milj. €

Hankinnat lajeittain

Kestävän kehityksen mittarit

 Vuosi 2017Vuosi 2016Yksikkö
Liikevaihto150,1147,6milj. €
Sijoitetun oman pääoman tuotto3,64,0%
Tasearvo1 267,51 224,9milj. €
Investointien arvo116,395,8milj. €
Verojalanjälki, kokonaisverot **20,922,3milj. €
SYK;n työllistävä vaikutus *2 3502 000henkilötyövuotta / vuosi

* Luvut perustuvat SYK Oy:n tuloslaskelman ylläpito- sekä investointikuluihin ja ne on muutettu työllistävyydeksi KTI:n ylläpitokustannusvertailun sekä investointien osalta Rakennusteollisuuden tilastojen avulla.
** Sisältää kaikki yrityksen maksamat verokannat. Yrityksen kaikki verot on maksettu Suomeen.

Liikevaihdon kehitys 2013–2017

Tuloksen kehitys 2013–2017