Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen.

Rakennuttaminen

Toteutamme rakennushankkeita ja kehitämme kampusten palveluverkostoa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Meille on tärkeää, että lopputulos palvelee käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnitämme huomiota siihen, että sekä uudisrakennukset että peruskorjatut rakennuksemme ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

Asiakkaillamme on myös omia ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteita, ja haluamme omalta osaltamme tukea näitä. Yhteistyöllä on tässä suuri merkitys. Meillä kehitetyn yhteiskehittämisen prosessin avulla olemme päässeet suunnittelemaan tiloja mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ymmärrämme kiinteistöjemme arvon ja kunnioitamme niiden asemaa kulttuuriperinnössä. Kun esimerkiksi toimintojemme painopisteen muututtua joudumme myymään kiinteistöjä, etsimme ostajan, joka arvostaa kiinteistöjä samaan tapaan ja haluaa kehittää niitä osana kaupunkiympäristöä.

Tutkimus ja kehitys

Visiomme on olla arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Haluamme ymmärtää maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaamme ja tuoda uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Yksi toimintaamme vaikuttava muutos liittyy oppimiskäsityksen uudistumiseen. Luennoimisesta ollaan siirtymässä ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen. Luokista ja luentosaleista pyritään tekemään entistä aktivoivampia. Samalla käsitys oppimistiloista laajentuu. Muun muassa auloja, käytäviä ja ravintoloita voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä.

Tuotevastuu

Turvalliset ja terveelliset tilat sekä terveellinen sisäilma kaikissa rakennuksissamme on meille erittäin tärkeää. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kehittämämme Sisäilmatoimintamalli on käytössä kaikilla kampuksillamme. Arvioimme sisäilmatoimintamallia ja sen kehittämistarpeita säännöllisesti asiantuntijoiden kanssa.

Paikallisesti pyrimme myös tekemään hyviä kulttuuritekoja sekä tukemaan luonnon monimuotoisuutta kampuksilla

Paikallisyhteisöt

Viime vuonna olimme tukemassa lapsia ja nuoria Pelastakaa Lapset Ry:n kanssa. Tuimme myös lapsia ja heidän perheitään yliopistosairaaloiden vuodeosastoilla.

Valitsemme tuettaviksi kohteiksi toimintaa, josta on hyötyä laajasti Suomessa, valintamme on usein kohdistunut lasten ja nuorten auttamiseen.

Paikallisesti pyrimme myös tekemään hyviä kulttuuritekoja sekä tukemaan luonnon monimuotoisuutta kampuksilla. Me ajattelemme, että pienetkin teot luonnon ja ympäristön hyväksi tuottavat ihmisille hyvää mieltä, ja kauniista ympäristöstä nauttivat kaikki. Viime vuonna olimme toteuttamassa istutusprojektia Tampereen normaalikoulun ja paikallisyhdistyksen kanssa luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Projektissa kylvettiin niittyä uhanalaisen mäkihiilikoin elinalueeksi Tampereella Nekalassa normaalikoulun tontillamme. Projektin teimme yhteistyössä Normaalikoulun opettajien, oppilaiden sekä Villiniitty ry:n kanssa.

Asiakasyhteistyö

Asiakkaitamme ovat korkeakoulut ja kampuksilla toimivat yritykset ja muut organisaatiot. Vuonna 2018 liikevaihdostamme 92 prosenttia tuli yliopistoilta ja 8 prosenttia muilta asiakkailta.

Tuemme asiakaslupauksemme mukaisesti yliopistojen menestystä kehittämällä omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia. Asiakkuuksien hoitaminen on osa yhtiömme strategiaa, ja sen avulla pyrimme varmistamaan korkean asiakastyytyväisyyden.

Vuoden 2018 aikana uudistimme organisaatiotamme erottamalla asiakkuuksien ja palvelujen johtamisen omaksi toiminnokseen. Palkkasimme uusia työntekijöitä uuteen asiakkuuspäällikön tehtävään. Asiakkuuspäälliköt toimivat omilla asiakkuusalueillaan lähellä asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Pyrimme olemaan asiakkaisiimme yhteydessä jatkuvasti ja suurimpien asiakkaiden kanssa pidetään säännölliset kuukausitapaamiset, joissa keskustellaan ja käydään läpi tiloihin ja toimintaan liittyviä asioita. Tämän lisäksi meillä on käytössä palautteenantokanava kiinteistöjen ylläpidossa ja sinne tulevia palautteita ja niiden käsittelyä seurataan aktiivisesti. Keskustelemme sidosryhmiemme kanssa myös sosiaalisessa mediassa.

Edellä mainittujen lisäksi meillä on käytössämme jatkuva asiakkuudenseurantajärjestelmä ja selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittaisella laajemmalla kyselyllä. Samalla pyrimme tunnistamaan toiminnan kehittämiskohteita.

Teetimme loppuvuonna 2018 asiakastutkimuksen, johon saatiin kaikkiaan 126 vastausta. SYK:n kokonaiskeskiarvoksi asteikolla 1-5 muodostui 3,6. 84 prosenttia vastaajista piti rooliamme kampusalueen kehittäjänä melko tai erittäin tärkeänä, ja 30 prosenttia katsoi toimintamme parantuneen viimeisen vuoden aikana (2017: 20 %).

Asiakastyytyväisyyden tulostiedote vuodelta 2018

Selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittain.

SYK Oy:n onnistuminen teemoittain:

Uudis- ja korjaus -rakennuttaminen 3.7
Toimitilan kehittäminen 3.6
Asiakkuuksien hoitaminen 3.6
Kiinteistöjen ylläpitäminen 3.6

Yli puolet vastaajista antoi arvion 4 tai 5 eri teemoille asteikolla 1–5. Tyytyväisin asiakasryhmä on kampusalueen yritykset.

Asteikko: 1=onnistunut erittäin huonosti… 5=onnistunut erittäin hyvin

Yhä useampi arvioi toiminnan kehittyneen vuoden aikana

Aiempaa useampi asiakas arvioi SYK:n toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana (2017: 20 %).

Toiminnan kehittyminen

SYKin rooli

84 % asiakkaista pitää SYKin roolia yliopistoalueen kehittäjänä melko tai erittäin tärkeänä (2017: 98 %)

SYKin rooli

Asiakasryhmien jakautuminen liikevaihdolla mitattuna 2018

Yliopistot 146,4 milj. €91,8 %
Muut13,1 milj. €8,2 %
Yhteensä150,1 milj. €100 %

Asiakasryhmien jakautuminen pl. yliopistot 2018

Kaupungit4,1 milj. €2,6 %
Valtio0,5 milj. €0,3 %
AMK:t1,7 milj. €1,1 %
Sairaanhoitopiirit3,2 milj. €2,0 %
Yritykset ja yksityishlöt3,7 milj. €2,3 %
Yhteensä13,1 milj. €8,2 %

Kestävän kehityksen mittarit

Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Yksikkö
Yritysvastuu
Yritysvastuu, hyväntekeväisyys2 kohdetta / vuosi1 kohde / vuosi1 kohde / vuosi
Henkilöstö ollut tuottamassa lisäarvoa sidosryhmille (esim. vapaaehtoinen luennointityö)12,401,9pv/vuosi/hlö
Sidosryhmien huomioiminen
Valmistuneita monikäyttäjäkohteita, uudisrakennukset 21kpl
Demokohteita yliopistoille596lukumäärä / vuosi
Yrityksen työllistävä vaikutus läpi Suomen välillisesti204023502000hlötyövuotta
Turvallisuus
Hätäensiapukoulutetun henkilöstön määrä16 / 3016 / 3516 / 32osall./koko henkilöstö
Turvallisuuskoordinaattori ja ohjeistus SYK työmailla100%100%100%%
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutuspäivät / vuosi44,803,5pv/vuosi/ hlö
Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus30 / 435 / 332 / 0määrä / uusia hlöitä
Työhyvinvointi
Työhyvinvointiin / hyvinvointikoulutukseen käytetyt päivät210,5pv/vuosi/hlö
Työtyytyväisyyskyselyn arvosana--3,9(asteikko 0 - 5)
Henkilöstön kehityskeskustelut100%100%100%pidetty %