Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu merkitsee meille muun muassa hyvää hallinnointitapaa, omistajien varallisuuden säilyttämistä ja kasvattamista sekä rahoituksen hankkimista pitkällä aikavälillä.

Tehtävänämme on taata asiakkaillemme tarkoituksenmukaiset tilat tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Tässä onnistumisen kannalta on olennaista pitkän aikavälin rahoituspolitiikka ja vastuullisuus rahoittajiin nähden, jotka ovat myös koko taloudellisen vastuumme pääperiaatteita.

Olemme sitoutuneita sopimiimme hankeohjelmiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Hoidamme vastuut aina ajallaan. Näin minimoimme riskejä, mikä takaa toiminnallemme kestävän pohjan. Tähtäämme taloudellisesti edulliseen ja riskit hallinnassa pitävään rahoituspohjaan, joka mahdollistaa mittavienkin investointihankkeiden toteutuksen.

Suorat taloudelliset vaikutuksemme koostuvat palveluiden ja materiaalien ostoista alihankkijoilta, henkilöstökuluista, maksetuista tulo- ja kiinteistöveroista, osingoista ja investoinneista. Seuraamme säännöllisesti talouden ja toiminnan tunnuslukuja, kuten hanketilannetta ja energiankulutusta.

SYK:n työllistävä vaikutus vuonna 2018 oli noin 2 040 henkilötyövuotta. Yritykselle työskentelee 30 työntekijää, joten investointien ja hankintojen kautta syntyvä työllistävä vaikutus on merkittävä. Luvut perustuvat yhtiön tuloslaskelman ylläpito- ja investointikuluihin, ja ne on muutettu työllistävyydeksi KTI:n ylläpitokustannusvertailun ja investointien osalta Rakennusteollisuus RT:n tilastojen avulla.

Olemme kaikilla toimintapaikkakunnillamme yksi suurimmista kiinteistöveron maksajista ja Pirkanmaan talousalueella yksi suurimmista yhteisöveron maksajista. Vuonna 2018 maksoimme veroja yhteensä 24,2 miljoonaa euroa, josta kiinteistöverojen osuus oli 50 prosenttia. Kiinteistöveroja maksoimme 16 kuntaan kaikkiaan 12,1 miljoonaa euroa. Kaikki verot maksettiin Suomeen.

SYK Oy toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen

Kiinteistöverot paikkakunnittain 2018

Muut paikkakunnat:
Ii 551 €, Kaarina 
3 570 €, Konnevesi 17 132 €,Kuusamo 6 330 €, Savonlinna 47 482 €

SYK konsernin maksamat välittömät ja tilitetyt verot

VeroM€%
ALV5,322,7
Kiinteistövero11,850,9
Tulovero6,126,3
Yhteensä 23,2100
Ennakonpidätykset0,8

SYK Oy toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Verojalanjäljessä on kuvattu olennaiset SYK konsernin maksamat välilliset ja välittömät verot sekä työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset. SYK:n maksamien verojen määrä vuonna 2018 oli kiinteistövero 12,1 milj. €, tulovero 6,7 milj. €, Alv 5,4 milj. € sekä ennakonpidätykset 0,8 milj. €. Selkeästi suurimmat verot ovat kiinteistövero ja tuloverot. Kiinteistövero on meille huomattava menoerä myös kulurakenteessa ja se jakautuu laajasti ympäri Suomen, katso kiinteistöverot paikkakunnittain kuvio.

SYK:lla ei ole erillistä verostrategiaa. Vastuu veroasioista on talousyksiköllä.  Teemme aktiivista työtä liittyen talousrikollisuuden ja veronkierron torjuntaan.

Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta:

  • Välittömät verot (esim. tulovero, erilaiset työnantajamaksut, varainsiirtoverot, kiinteistöverot jne.).
  • Välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun/tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, esim. vakuutusmaksuvero jne.).
  • Tilitetyt verot (esim. ennakonpidätykset, lähdeverot, arvonlisäverot).

Kiinteistövarallisuus

Salkuttamalla eli luokittelemalla kiinteistöt strategiamme mukaisesti ja suuntaamalla investoinnit tarkasti turvaamme vakavaraisuutemme kehittymisen ja varmistamme kilpailukykyisen rahoituksen saamisen.

Kiinteistövarallisuutemme hoitaminen vastuullisesti luo hyvinvointia koko Suomeen myös välillisesti. Muun muassa kunnossapidon ammattilaisten kautta syntyvä työllistämisvaikutus on noin 340 henkilötyövuotta.

Hankinnat ja suoritukset lajeittain

Kampuskehittäminen

Kampuskehittämisessä vastuullisuus tarkoittaa, että pidämme kampukset elinvoimaisina. Ymmärrämme kampusten merkityksen osana kaupunkien infrastruktuuria ja kehitämme kampuksille uutta elämää pitkällä aikavälillä. Etsimme tyhjeneviin tiloihin sopivat toiminnot tai toimijat.

Käytämme resursseja viisaasti. Saneeraamme aina mahdollisuuksien mukaan vanhaa, emmekä rakenna turhia uudisneliöitä. Pidämme tärkeänä kulttuuriperintöämme, joten säilytämme sitä aina mahdollisuuksien mukaan.

Panostamme kampuskehittämiseen ja tilatehokkuuteen, ne ovat meille vastuullisuutta parhaimmillaan.

Tilatehokkuus

Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja laboratoriot käyttävät tilaa ja resursseja tehokkaasti. Kehitämme yhteiskäyttöisiä, monikäyttöisiä tiloja, joita ei ole tarkoitettu vain tietylle käyttäjäryhmälle tai tiettyyn toimintaan. Haemme tiloihin eri toimijoiden synergiaa ja pyrimme eri keinoin maksimoimaan tilojen käyttöajan. Myös toimistoissa voidaan tehostaa tilankäyttöä siirtymällä yksittäisistä konttoreista ja työhuoneista sekä vajaakäyttöisistä suurista neuvottelutiloista monitilatoimistoihin, jossa tila mukautuu työn ja tarpeiden mukaan avoimen ja suljetun välillä.

Huomioimme tilojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käyttäjien tarpeet. Voimme suunnitella ja toteuttaa muun muassa yliopistojen aulat, käytävät, ravintolat ja kahvilat niin, että ne ovat osa oppimis- tai työympäristöä.

Yliopistojen tilojen käyttäjille tekemämme kyselyn mukaan yliopistojen henkilökunta ja opiskelijat arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi ilmastointiin, viihtyvyyteen ja tilojen organisointiin. He pitävät tärkeänä myös ulkoalueiden nykyistä parempaa hyödyntämistä.

Panostamme yhteiskäyttöön tarkoitettuihin monikäyttöisiin tiloihin.

Kestävän kehityksen mittarit

Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Yksikkö
Liikevaihto159,5150,1148,2milj. €
Sijoitetun oman pääoman tuotto32,62,8%
Tasearvo1 357,11 268,81 226,8milj. €
Investointien arvo95,4116,395,8milj. €
Verojalanjälki, kokonaisverot **23,620,922,3milj. €

Liikevaihdon kehitys 2014–2018

Tuloksen kehitys 2014–2018

"Se vaati rohkeutta, osaamista ja panostamista"

SYK on jo pitkään painottanut vastuullisuutta liiketoiminnassaan. Laskemalla liikkeelle vihreän joukkolainan yhtiö sitoo kestävän kehityksen tavoitteensa luontevasti myös rahoitukseen.

Lue lisää