Sidosryhmä­vuorovaikutus

Olennaiset sidosryhmämme ovat asiakkaat, omistajat, henkilöstö, päättäjät, kumppanit ja rahoittajat.

Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat Suomen pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot, kampuksillamme toimivat korkeakoulut, yritykset ja julkisyhteisöt sekä kaikki tilojemme käyttäjät. Yliopistot ja korkeakoulut tehostavat tilankäyttöään, minkä seurauksena tiloja on vapautunut myös muille käyttäjille kuin yliopistoille. Tämä on laajentanut asiakaspohjaamme. Sama kehitys jatkuu nähdäksemme myös tulevina vuosina.

Asiakkuuksien hoitaminen on strategisesti tärkeä osa SYK:n toimintaa. Toiminnon avulla pyritään varmistamaan, että ymmärrämme kunkin asiakkaan toimintaa tukevat kampus- ja tilatarpeet ja että tarpeita vastaava kampus, tilat ja palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä.

Vastuu asiakkaita kohtaan tarkoittaa etenkin tilojen pitämistä jatkuvasti niille määritellyssä, tarkoituksenmukaisessa kunnossa sekä tilojen kehittämistä niin, että ne vastaavat asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Tuemme asiakkaidemme menestystä kehittämällä omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia.

Asiakastyytyväisyyden tulostiedote vuodelta 2018

SYK:n omistavat Suomen yhdeksän pääkaupunkiseudun ulkopuolista yliopistoa (Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Lapin, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, Åbo Akademi sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Suomen valtio, jonka omistusta edustaa Senaatti-kiinteistöt.

Omistajat vaikuttavat yhtiökokouksissa ja nimittävät hallituksen. Omistajat ovat oman alueensa tärkeitä vaikuttajia, joten SYK:n alueellinen vaikuttavuus on merkittävä. Yliopistot ovat paitsi yhtiön omistajia myös sen asiakkaita, minkä vuoksi yhteydenpito yliopistoihin on aktiivista.

Pyrimme ylläpitämään jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Yhteydenpito sidosryhmiin

Yhteistyö ja vuoropuhelu kumppaneiden, vaikuttajien ja päättäjien kanssa oli vuoden 2018 aikana tiivistä.

Tiedotuskanavinamme toimivat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat sekä henkilökohtaiset tapaamiset ja tiedotustilaisuudet paikallisesti. Pyrimme myös tekemään aktiivista tiedotusyhteistyötä kumppaneiden ja median kanssa.

Vuoden 2019 alkupuolella teimme sidosryhmäkyselyn, minkä pohjalta määrittelemme tämän vuoden aikana tarkemmin olennaiset näkökohdat toiminnassamme ja raportoinnissamme. Sidosryhmäkysely toteutettiin teemahaastatteluin, joissa kartoitettiin asiakkaidemme ja kumppaneidemme näkemyksiä toiminnastamme sekä heidän tärkeimpinä pitämiään asioita toiminnassamme ja toiveita vastuullisuuttamme kohtaan. Kyselyä analysoidaan tarkemmin vuoden kuluessa.

Sidosryhmäkyselyssä vastaajat saivat laittaa vastuullisuus teemoja sekä SYK:n toiminnalle olennaisia asioita tärkeysjärjestykseen. Näistä teemoista tärkeimmiksi nousivat: Turvalliset ja terveelliset tilat sekä rakentamisen pitkäkestoiset ratkaisut, muutamat haastatellut nostivat erittäin tärkeäksi myös kustannustehokkuuden ja toimitilojen innovatiivisuuden.

Jäsenyydet järjestöissä

Suomen yliopistokiinteistöt Oy on Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan yritysten ja yhteisöjen työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Muita organisaatioita missä yritys on jäsenenä ovat RAKLI ry ja FIBS. RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakentamisen vastuulliset ammattilaiset ja jakaa tietoa näistä aloista, kun taas FIBS puolestaan on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä.

Olennaisuusmatriisi

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy teki suurimmille asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja henkilöstölle sidosryhmähaastatteluja vuodenvaihteessa 2018 – 2019, kaikkiaan 20 kpl. Näiden haastattelujen yhtenä osiona oli laittaa SYK:lle tärkeitä vastuullisuuden teemoja tärkeysjärjestykseen. Olennaisuusmatriisissa (yllä) nämä teemat on kuvattuna tutkimusdatan tulosten mukaisessa järjestyksessä. Tästä järjestelytehtävästä jätettiin taloudelliset näkökohdat, kuten tilatehokkuus ja kustannustehokkuus pois, sillä nämä ovat SYK toiminnassa aina läsnä ja niille annetaan suuri painoarvo lähtökohtaisesti. Olemme sitä mieltä että kustannustehokkuus ja tilatehokkuus ovat toiminnassamme itsestäänselvyyksiä, mihin tulee pyrkiä maksimaalisesti.

Sidosryhmätutkimus tehtiin haastattelututkimuksena, jotta saimme sidosryhmien näkemyksiä kartoitettua laajemmin ja perusteellisemmin. Tutkimustulokset ohjaavat meitä tulevina vuosina kohti yhä tiiviimpää ja parempaa sidosryhmävuorovaikutusta.

Sidosryhmäkartta

 

Viestintästrategiassa tunnistetut kohderyhmät
 • Yliopistot
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yritykset
 • Palveluyritykset
 • Koulut ja päiväkodit
 • Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt
 • Rakennus- ja kiinteistönhoitoyhtiöt
 • Rakennus- ja kiinteistöalan muut sidosryhmät
 • Muut palveluntarjoajat
 • Kansainväliset verkostot
 • Rahoittajat
 • Valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö
 • Euroopan unioni
 • Kansanedustajat
 • Museoviranomaiset
 • Rakennusvalvonta

"Tutkijoilla on enemmän aikaa tutkia, yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on enemmän rahaa"

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiskampuksella Lappeenrannassa ratkotaan isoja ongelmia ja luodaan yhteistä hyvää.

Lue lisää