Kampuksilla syntyy oivia yhteistyömahdollisuuksia

Tarkoituksemme on olla paras kampuskumppani niin omistajayliopistoillemme kuin muille asiakkaillemme. Vuoden 2020 lopussa meillä oli noin 100 vuokralaista asiakkainamme. Kehitys on ollut merkittävää toiminnan ensimmäisiin vuosiin verrattuna. Kampuksillamme on yliopistojen lisäksi ammattikorkeakouluja, peruskouluja, suun terveydenhuollon palveluja sekä sairaanhoitopiirien toimintoja. Lisäksi kampuksilla on yksityisiä päiväkoteja sekä eri alojen pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä.

10 suurinta asiakasta 2020

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Turun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lapin yliopisto
Åbo Akademi
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Kampusten sijoittuminen

Kaikki yliopistokampuksemme sijaitsevat eri puolilla Suomea: Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. SYKin omistuksessa on myös tutkimusasemia viidellä eri paikkakunnalla. Yliopistoilla oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 900 000 m² SYKiltä vuokrattuja tiloja.

Kampus sijoittumispaikkana sopii erinomaisesti tahoille, jotka tekevät tai pyrkivät tekemään tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Synergiaa syntyy toimijoiden välille yhteisestä tekemisestä, avoimesta vuorovaikutuksesta, resurssien jakamisesta ja eri toimijoiden kohtaamisista. Vuonna 2020 tehtiin yhteensä noin parisenkymmentä yritysvuokrasopimusta. Pääosa yritysvuokralaisistamme on sijoittunut Tampereelle Hervannan kampukselle Kampusareenaan ja Tietotaloon.

 

Toimialueellamme on:

 • Kahdeksan yliopistoa
 • Neljä ammattikorkeakoulua
 • Kahdeksan yliopistojen alaista normaalikoulua
 • Kaksi peruskoulua
 • Kolme sairaanhoitopiiriä
 • Kaksi yksityistä päiväkotia
 • 70 muuta yritysvuokralaista ja 29 Kampusklubin yritysjäsentä

Vapaiden kiinteistöjen ja tilojen uudelleenkehittäminen

Vuokrausasteemme oli vuoden 2020 lopussa 94,2 %. Vapaata tilaa oli noin 60 500 m². Suoraan vuokrattavissa olevaa tilaa oli yhdeksän prosenttia.  Yliopistojen kanssa käytävissä tila- ja kampusstrategiakeskusteluissa vapaiden tilojen edelleenkehittäminen on keskeisessä roolissa. Ennen kiinteistöjen jatkokehitystä varmistetaan, ettei yliopistoilla ole näköpiirissä tarvetta kyseisille tiloille. Kampuskaupungeista Jyväskylän ja Turun vuokrausasteet ovat tässä kohdin alemmalla tasolla verrattuina muihin kaupunkeihin. Näiden kohteiden jatkosuunnittelua ja -kehittämistä toteutetaan aktiivisesti.

 • 0
  %
  Vuokrausaste keskimäärin (2019: 95,10 %)
 • 0
  €/m2/kk
  Keskivuokra (2019: 13,67 €/m2/kk)
 • 0
  vuotta
  Sopimusten europainotettu pituus keskim. (2019: 8,4 vuotta)
 • 0
  €/m2/kk
  Vuokratuotot (2019: 12,99 €/m2/kk)

Selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä

SYKin Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2020 Innolink Research Oy:n toimesta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaamme ja kartoittaa näkemyksiä kehittämistarpeista Kyselyn kohderyhmässä olivat yliopistojen ja muiden toimitilavuokralaistemme edustajat. Vastauksia asiakkailta saatiin yhteensä 106.

Kyselyn perusteella toiminnan arvioitiin kehittyneen aiemmasta. Kyselyn kokonaisarvosanaksi SYKille muodostui 3,7 (vuonna 2019 arvosana oli 3,6). Asiakkuuden hoidossa, kiinteistöjen hoidossa ja ylläpidossa sekä toimitilakehityksessä asiakasarviot ovat noususuuntaisia. Kokonaisarvosana uudis- ja korjausrakentamiselle oli 3,8, mikä on sama taso kuin vuonna 2019.

Mielikuvat SYKistä ovat pääosin positiivisia. SYKiä kuvaillaan ennen kaikkea luotettavaksi, asiantuntevaksi, tärkeäksi, lähestyttäväksi sekä yhteistyökykyiseksi. Parhaiten SYK on onnistunut ystävällisyydessä ja palvelualttiudessa sekä luotettavuudessa. Asiakastyytyväisyyskysely antaa hyvät lähtötiedot asiakkaiden näkemyksistä ja odotuksista toiminnan kehittämiseen.

Asiakastyytyväisyys: onnistuminen teemoittain

Asiakastyytyväisyys: SYKin rooli yliopistoalueiden kehittäjänä

 

 • Erittäin tärkeä
 • Tärkeä
 • Jonkin verran tärkeä
 • Ei lainkaan tärkeä

 

 

Asiakasryhmien jakautuminen liikevaihdolla mitattuna

milj. €Osuus liikevaihdosta
Yliopistot148,387 %
Muut22,213 %
Yhteensä170,5100,0 %

Asiakkuuksien osuudet pois lukien yliopistot

milj. €Osuus liikevaihdosta
Kaupungit6,027,0 %
Valtio0,73,0 %
Ammattikorkeakoulut5,424,2 %
Sairaanhoitopiirit5,725,7 %
Yritykset ja yksityishenkilöt4,420,0 %
Yhteensä22,2100 %

Tila- ja kampusstrategiat luotsaamaan kehittämistä

SYKin yksi painopisteistä vuonna 2020 oli asiakkuudenhoidon kehittäminen. Yliopistojen kanssa käydyt vuosittaiset kampuskohtaiset strategiakeskustelut ohjaavat operatiivista toimintaamme ja antavat yhteiset suuntaviivat tuleville toimenpiteille. Keskusteluiden tavoitteena oli käsitellä avoimesti yliopiston näkökulmista tulevaisuuteen, luotsata suuntaviivat tila-asioihin ja käsitellä ajankohtaisia teemoja. Koronaepidemian seurauksesta tapaamiset ja kehitystyö toteutettiin digitaalisissa ympäristöissä. Poikkeusoloista ja niiden aiheuttamista järjestelyistä huolimatta keskeisiä asioita pystyttiin hyvin edistämään.

Asiakkuudet ovat olleet mukana laadittaessa tilankäyttäjien edustajien kanssa hankesuunnitelmia. Useissa kaupungeissa työstettiin peruskorjauksiin, -parannuksiin tai jopa uudisrakentamiseen tähtääviä hankeselvityksiä ja -suunnitelmia. Keväällä voimistunut epidemiatilanne loi uudenlaisen tilanteen arvioida laajemminkin tulevaisuuden tilatarpeita, mikäli tulevaisuudessa siirrytään yhä enemmän monipaikkaiseen opiskeluun ja työskentelyyn.

Jokaisen asiakasyliopiston kanssa käydyssä tila- ja kampusstrategiakeskustelussa olivat edustettuina yliopiston tila-asioista vastaavat tahot, kuten rehtori, talous- tai hallintojohto sekä tilapalvelujen edustaja. Keskustelut käytiin syys–lokakuussa 2020. Avoimuuteen ja vuoropuheluun pohjautuva kehittäminen koettiin tarpeelliseksi, jotta voimme muodostaa yhteisen strategisen tavoitteen.

Tila- ja kampusstrategiaprosessista tavoitellaan jatkuvaa toimintatapaa yhteisen tahtotilan aikaansaamiseksi ja saavuttamiseksi. Yhteistyössä yliopistojen ja SYKin välillä laaditaan eri strategiatasoille niin kampus-, kiinteistö- kuin tilastrategiaan toimenpidekartat aikatauluineen ja vastuutahoineen. Näin pystymme entistä paremmin keskittämään toimenpiteitä ja kehittämään yhdessä kampusta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

SYKillä tuntemusta myös peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen tilatarpeista

Rakennuksissamme toimii normaalikouluja eli harjoittelukouluja, joissa opettajaksi opiskelevat opettajakokelaat suorittavat opettajaharjoittelua. Normaalikouluja on tiloissamme Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Vaasassa SYK omistaa ruotsinkielisen normaalikoulun peruskoulun ja lukion kiinteistöt (Vasa övningsskola). Hämeenlinnassa SYK omistaa Hämeenlinnan kaupungin vuokraamat päiväkoti- ja koulukiinteistöt. Savonlinnan normaalikoulun lopetettua toimintansa SYK on luopumassa koulun kiinteistöstä.

Normaalikoulujen ansiosta tunnemme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun asettamat vaatimukset tiloille. Siksi onkin luontevaa vastata kampuksillamme myös kaupunkien koulujen tilatarpeisiin. Sekä Lappeenrannassa että Tampereella kampuksellamme on sekä peruskoulu että yksityinen päiväkoti. Erityisesti päiväkodin sijaitseminen kampuksella on saanut kiitosta alueella työskenteleviltä vanhemmilta, joiden arkea on helpottanut päiväkodin sijoittuminen työpaikan lähelle.

Kampuksella yritys voi syntyä, kasvaa ja kukoistaa

IGL-Technologies Oy:lle kampuksen läheisyys on auttanut liikeideassa, rekrytoinnissa, tuotetestauksesssa ja liiketoiminnan laajentamisessa.

Lue lisää ›

Yhteiskehittämällä kohti tilallisia oivalluksia

Itä-Suomen yliopiston Kuopiossa sijaitsevassa Savilahden kampuksessa toteutettiin keväällä 2020 toiminnallisuus- ja synergiatarkastelu.

Lue lisää ›

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020