Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen

Rakennuttaminen

Toteutamme rakennushankkeita ja kehitämme kampusten palveluverkostoa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Meille on tärkeää, että lopputulos palvelee käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnitämme huomiota siihen, että rakennuksemme ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

Asiakkaillamme on myös omia vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ja haluamme omalta osaltamme tukea näitä. Yhteistyöllä on suuri merkitys. Meillä kehitetyn yhteiskehittämisen prosessin avulla olemme päässeet suunnittelemaan tiloja mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhdessä käyttäjien kanssa.

Ymmärrämme kiinteistöjemme arvon ja kunnioitamme niiden asemaa kulttuuriperinnössä. Kun esimerkiksi toimintojemme painopisteen muututtua joudumme myymään kiinteistöjä, etsimme ostajan, joka arvostaa kiinteistöjä samaan tapaan ja haluaa kehittää niitä osana kaupunkiympäristöä.

Tutkimus ja kehitys

Visiomme on olla paras kampuskumppani. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Haluamme ymmärtää maailmassa tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaamme ja tuoda uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Yksi toimintaamme vaikuttava muutos liittyy oppimiskäsityksen uudistumiseen. Luennoimisesta ollaan siirtymässä ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen. Luokista ja luentosaleista pyritään tekemään entistä aktivoivampia. Samalla käsitys oppimistiloista laajentuu. Muun muassa auloja, käytäviä ja ravintoloita voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä.

Tuotevastuu

Turvalliset ja terveelliset tilat sekä terveellinen sisäilma kaikissa rakennuksissamme on meille erittäin tärkeää. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kehittämämme sisäilmatoimintamalli on käytössä kaikilla kampuksillamme. Arvioimme sisäilmatoimintamallia ja sen kehittämistarpeita säännöllisesti asiantuntijoiden kanssa. Pyrimme löytämään säännöllisillä ennakoivilla tarkastuskierroksilla mahdolliset riskipaikat ja -rakenteet ja korjaamaan ne jo ennen kuin ongelma syntyy. Alla on raportoitu sisäolosuhteemme kaikissa kohteissamme vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Sisäolosuhteet

Kampusturvallisuus

Kampusturvallisuuteen on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Vuonna 2020 kampusturvallisuutta väritti ja jopa määritti korona-pandemia. Teemme tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa kampusten turvallisuuden takaamiseksi yliopistokampuksilla. Kampusturvallisuustyön tarkoituksena on kiinteistön omistajan ja vuokralaisen kanssa yhteisten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Kehitämme toimintamallejamme jatkuvasti, jotta pystymme varmistamaan turvallisen työ- ja opiskeluympäristön.

Yhdessä yliopistojen turvallisuushenkilöstön kanssa kehitämme poikkeamiin puuttumista, palautteen antoa ja seurantaa. Turvallisuushavaintojen tilastoinnin ja seurannan tavoitteena on tuoda esiin havaintoja, joiden tarkoituksena puolestaan on herättää tarkastelijaa kysymään kysymyksiä, todentamaan turvallisuustyön vaikuttavuutta ja osoittaa kehityksen suuntaa.

Turvallisuuspoikkeama on tapahtuma, josta on aiheutunut välittömiä vaikutuksia kuten esimerkiksi liukastuminen, kemikaalialtistus tai muu vastaava. Näitä tapauksia oli kampuksilla vuonna 2020 yhteensä 83 kappaletta.

Turvallisuushavainto tarkoittaa ennakkoon havaittuja tekijää, josta voisi aiheutua vaara, mutta joka ei ole vielä käytännössä tapahtunut. Tällaisia havaintoja tehtiin kampuksillamme vuonna 2020 yhteensä 282 kappaletta.

Ennakoiva toimenpide merkitsee jotakin mahdollisesti riskiksi tulevaisuudessa realisoituvaa asiaa, mikäli asiaan ei puututa. Näitä pyrimme tehokkaasti tunnistamaan ja sitä kautta ennaltaehkäisemään riskien syntymistä. Ennakoivia toimenpiteitä vuonna 2020 oli yhteensä 35 kappaletta.

Muita ilmoituksia, jotka eivät sovi aiempiin kolmeen kategoriaan, kuten esimerkiksi dokumenteissa havaittu poikkeama tai vaaralliseen paikkaan pysäköity auto. Muita ilmoituksia tuli 11 kappaletta. Kaikkien turvallisuuteen liittyvien ilmoitusten ja tapausten määrä vuonna 2020 oli yhteensä 411 kappaletta.

”Seuraamme turvallisuuspoikkeamia ennaltaehkäistäksemme onnettomuuksia.”

Paikallisyhteisöt

Paikallisyhteisöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita muun muassa rakennusprojektien yhteydessä kotimaassa. Kun naapurustossa on aktiivista yhteisötoimintaa, he pääsevät mukaan tuomaan näkemyksiään jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa. Haluamme ottaa paikallisyhteisöjen näkemyksiä mahdollisuuksien mukaan huomioon, jotta pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, kun toteutamme uudis- tai korjausrakentamista.

Paikallisyhteisöjä tuimme vuonna 2020 myös kansainvälisesti. Keväällä toteutetun yhtiötason päästökompensoinnin kautta tuimme päästövähennyshankkeita Panamassa, Ugandassa, Kambodzassa ja Suomessa. Ugandassa perheiden käyttöön on saatu puhtaampia vedenkeittimiä ja puun polttamisen tarve on vähentynyt. Panamassa monimuotoinen metsittäminen yhteensä 13400 hehtaarin alueilla on tuonut töitä muun muassa luomukaakaon viljelyn parissa. Kambodzan hankkeessa paikallisten ihmisten käyttöön on saatu vedenpuhdistimia: vuonna 2019 puhdistimia saatiin käyttöön 41661 kpl.

Vastuullisuus työnantajana

Työnantajana pyrimme takaamaan vakaan työpaikan työntekijöillemme. Kehitämme organisaatiota tukemaan omistajien, asiakkaiden ja työntekijöiden menestystä. Tämän kehityksen osana toteutimme vuonna 2020 koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintaprosessin. Prosessin myötä teimme organisaatiouudistuksen, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Muutosten tueksi olemme kehittäneet yrityskulttuuriamme osallistaen koko henkilöstöä. Myös syksyllä 2020 lanseeratut uudet arvomme – kuuntelemme ja puhumme, vastuu yhteisestä ja asenne ratkaisee – tukevat tätä kehitystä.

Kestävän kehityksen mittarit

 

Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Yksikkö
Yritysvastuu
Yritysvastuu, hyväntekeväisyys2 kohdetta / vuosi2 kohdetta / vuosi2 kohdetta / vuosi1 kohde / vuosi1 kohde / vuosi
Henkilöstö ollut tuottamassa lisäarvoa sidosryhmille (esim. vapaaehtoinen luennointityö)0,20,812,41,9pv/vuosi/hlö
Sidosryhmien huomioiminen
Valmistuneita monikäyttäjäkohteita, uudisrakennukset00210kpl
Demokohteita yliopistoille46596lukumäärä / vuosi
Yrityksen työllistävä vaikutus läpi Suomen välillisesti20402420204023502000hlötyövuotta
Turvallisuus
Hätäensiapukoulutetun henkilöstön määrä1/3015/3116 / 3016 / 3516 / 32osall./koko henkilöstö
Turvallisuuskoordinaattori ja ohjeistus SYK työmailla100100100100100%
Työmaiden työtapaturmat1433miljoonaa työtuntia kohti
Työmaiden läheltä piti -tilanteet 2126tapausta
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutuspäivät / vuosi4844,83,5pv/vuosi/hlö
Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus30/431/330/435/332/0määrä / uusia hlöitä
Työhyvinvointi
Työhyvinvointiin / hyvinvointikoulutukseen käytetyt päivät0,51210,5pv/vuosi/hlö
Työtyytyväisyyskyselyn arvosana----3,9(asteikko 0–5)
Employee Net Promoter Score (eNPS) Työntekijöiden suositteluindeksi työnantajasta-4----(asteikko -100...100)
Henkilöstökyselyn osallistumisaktiivisuus1009097-87vastausprosentti %
Henkilöstön kehityskeskustelut100100100100100pidetty %
Henkilöä pitänyt vanhempainvapaata tai vuorotteluvapaata212--hlö

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020