Toiminnan keskiössä yliopistokaupungit

Yhtiön liiketoiminta keskittyy täysimääräisesti Suomeen ja kahteentoista yliopistokaupunkiin. Kiinteistösalkkumme koostuu yli kahdestasadasta rakennuksesta, jotka pääsääntöisesti sijoittuvat kuudelletoista kampukselle. Toimintaympäristömme hallinnassa on olennaista tiedostaa kunkin kampuksen ominaispiirteet niin rakennuksina kuin niissä tehtävänä toimintana. Parantaaksemme toimintaympäristömme hallintaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, käynnistimme syksyllä omistajayliopistojemme kanssa yhteiset kampus- ja tilastrategiakeskustelut. Näiden pohjalta olemme laatineet kiinteistösalkun hallintaa tukevat kohdekortit. Kokonaisuuksilla varmistamme, että toimintamme tavoitteet ovat yhdenmukaisia.

Yliopistot merkittävinä tilankäyttäjinä

Liikevaihtomme muodostuu 85 prosenttisesti omistajayliopistojemme käyttöön vuokratuista tiloista. Yliopistojen tilankäytössä tapahtuneiden muutosten perusteella on tullut mahdollisuuksia vuokrata tiloja myös ammattikorkeakoulujen, kaupunkien ja kuntien, sairaanhoitopiirien sekä yksittäisten yritysten käyttöön. Tavoitteenamme ovat monikäyttäjäkampukset, jossa yliopistot ja tilojen muut käyttäjät hyötyvät molemminpuolisesti toistensa läheisyydestä ja tiloilla pystytään tukemaan uudenlaisia yhteistyön muotoja. Merkittävin uusi kampukselle sijoittuva toimija oli vuonna 2020 Oulun ammattikorkeakoulu, jonka käyttöön luovutettiin peruskorjatut tilat Linnanmaan kampukselta vuoden puolivälissä.

Parempaa toimintaympäristöä yhteiskehittämällä

Koulutuksen ja tutkimuksen muuttuminen ja monimuotoisen oppimisen tukeminen vaativat perinteisten luennointitilojen lisäksi tiloja kohtaamiselle ja ryhmätyöskentelylle. Jotta tilat vastaisivat toiminnallisia tavoitteita ja tukisivat toiminnan kehittymistä, käytämme lähes kaikissa hankkeissa CoSYK- yhteiskehittämisen toimintamallia. Tässä prosessissa rakennushankkeen osapuolet yhdessä tuottavat tavoitteita ja lähtötietoja niin itse hankkeelle kuin lopputuotteelle, ja  sitoutuvat myös niiden mukanaan tuomiin toiminnallisiin muutoksiin. Toimintamalli mahdollistaa vuoropuhelun tilojen muuntojoustavista toteutusratkaisuista sekä tilojen monipuolisuudesta ja aktivointimahdollisuuksista.

Vastuullisuus isossa roolissa

Parannamme kestävän kehityksen toimiamme sekä raportointiamme jatkuvasti. Tavoitteenamme on olla yhä aktiivisempi liiketoiminnan vastuullisuusasioissa. Kehitämme mittaamista kiinteistöissä ja olemme asiakkaillemme aktiivinen kumppani. Lisätäksemme käyttäjien tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan, tulevaisuudessa pyrimme jakamaan rakennuksissamme yhä enemmän tietoa ympäristöasioista. Raportoimme vastuullisuudesta GRI-standardein.

Resurssiviisasta rakentamista

Uudisrakentamista, peruskorjausta tai -parannusta suunniteltaessa yhdistämme kiinteistön omistajana kiinteistöjen resurssiviisaalle elinkaarelle asiakkaiden tilantarpeet ja heidän tilojen toiminnallisuudelle asettamat tavoitteet. Yhdessä yliopistojen kanssa laaditut kampus- ja tilastrategiat antavat yhteiset suuntaviivat kampusten kehittämiselle.

Hyödynnämme rakentamisessa vahvasti oppia BREEAM-menettelyistä sekä noudatamme rakentamisessa Terve talo -ohjelmaa. Terveen talon toteutuksen kriteerit ovat toteutusohjeessa, jossa kuvataan tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset. Nämä vaatimukset toteuttamalla aikaansaadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus. Olemme kirjanneet nämä asiat ohjeeksi, jota tulee kaikissa rakennusprojekteissamme toteuttaa. Näin pyrimme minimoimaan rakentamistoiminnan mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja samalla tiivistämme sidosryhmäyhteistyötä rakennusten tulevien käyttäjien kanssa jo hankeprosessien aikana.

Kiinteistöportfoliomme päivittyy

Vuoden 2020 aikana luovuimme yksittäisistä kohteista, joista yliopisto tilan käyttäjänä oli luopunut, eikä yliopiston jatkokäyttöä ollut enää nähtävissä. Luopumiset pyritään tekemään etsimällä kohteelle uusi omistaja myyntiprosessin kautta. Mikäli myyntiprosessin aikana todetaan, että kohteen myynnin toteuttaminen ei ole mahdollista, harkitaan muita vaihtoehtoja kohteen negatiivisen kassavirran minimoimiseksi. Savonlinnassa sijaitsevan normaalikoulun osalta päädyttiin käynnistämään purkuprosessi ja kohde on kokonaisuudessaan purettu vuoden 2021 aikana.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020