Liiketoimintamme tukipylväs: tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta

Visiomme on olla arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Pyrimme ymmärtämään maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaamme sekä tuomaan uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Haluamme olla kuten omistajamme: tutkimme ja kehitämme, opimme ja opetamme sekä vaikutamme kiinteistö- ja rakennusalan kehittymiseen laajemminkin. Vuonna 2019 osallistuimme 310 000 eurolla 16 tutkimus- ja kehityshankkeeseen. Lisäksi investoimme yhdessä yliopistojen kanssa kuuteen demoprojektiin 822 500 euroa. Hankkeissamme oli mukana kuusi osakasyliopistoa sekä myös joitakin ammattikorkeakouluja sekä sektoritutkimuslaitoksia.

Vuoden aikana valmistui kymmenen T&K&I-projektia ja käynnistyi kuusi. Nämä jatkuvat vuoden 2020 puolelle, ja samalle vuodelle on jätetty myös hankevalmisteluja. Valmistuneissa projekteissa olemme saaneet tietoa ja kumppaneita digitaalisen toimintakulttuurin ja digitaalisten palvelujen kehittämiselle monikäyttäjäkampuksille. Olemme voineet perehtyä oppimisympäristöihin eri kulttuureissa sekä ymmärtäneet paremmin koulutusviennin tarpeita asiakasyliopistoissamme. Kiertotalouden tiimoilta teimme yhteistyötä myös Sitran kanssa, tästä yhteistyöstä syntyi yksi opinnäytetyö. Tarpeenmukaisen ylläpidon kehittäminen on myös osa kestävän kehityksen innostamaa palvelujen tuottamistamme. Yhteisölliset työtilat ja ratkaisut, joissa tila nähdään palveluna, ovat tuoneet uusia käytäntöjä myös vuokrausliiketoimintaamme. Monialainen tutkimuksemme on tuonut työskentelyymme tietoa laajasti oikeustieteisestä, ICT-alalta, energia-alalta, rakentamistaloudesta sekä organisaatiotieteistä.

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja

Kansallisesti merkittävät VIRPA (virtuaaliset palvelut) -hankkeet sekä erilaisia digitalisaatiota sekä esimerkiksi energiatehokkuutta integroivat hankkeet ovat tukeneet eri toimintamallien kehittämistä niin meillä kuin kumppaniyhteistyössä. Tulevaisuuden ravintolamaailma, Flavoria, Medisiina D -uudisrakennuksessa on siitä hyvä esimerkki. Flavoria on tutkimusravintola, joka tuottaa monitieteistä tietoa ja kuluttajaymmärrystä yhteiskunnan ja liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Se on lounasravintola ja kahvila, joka toimii samalla jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Siellä ruokailija voi esimerkiksi seurata omien valintojensa ravintosisältöjä tai testata moniaistilaboratorio Aistikattilaa®, joka on moniaististen kokemusten systemaattinen tutkimus-, muotoilu- ja testaustila. Etäläsnäolo, digitaalinen sisustaminen sekä erilaiset applikaatiot ja niihin sekä niiden tuottamaan dataan perustuvat palvelut ovat olleet kehittämisen keskiössä.

SYK Akatemia panostaa tutkimustiedon jalkauttamiseen

Oppivana organisaationa pyrimme jatkuvasti hyödyntämään niin yliopistojen kuin kumppaneittemme osaamista TKI-toiminnassamme. SYK Akatemia toimii monialaisena foorumina yhtiön tulevaisuuden T&K&I-toiminnalle. Foorumin tarkoituksena on tuoda yhtiön arvokas T&K-panostus entistä tutummaksi koko henkilökunnalle sekä myös toimia alustana entistä monitieteellisemmille kehityskohteille ja -tarpeille yhdessä yliopistojen kanssa. Akatemia-toiminnan ydintiimiin kuuluu henkilöitä jokaisesta liiketoimintaryhmästä, ja SYK Akatemia -lähettiläinä he varmistavat tutkimuksen ja liiketoiminnan vuoropuhelun osana liiketoimintaamme.

SYK Akatemia on järjestänyt kuukausittain TKI-iltapäiviä, joissa organisaatiomme ja yhteistyökumppanimme saavat tietoiskuja tutkimustuloksista. Juhlavuotemme kunniaksi vuonna 2019 järjestimme Campus Seminar -tapahtuman, jossa kansainväliset tutkijakumppanimme kymmenen vuoden ajalta jakoivat kokemuksiaan ja näkökulmiaan liittyen kampuskehittämiseen sekä työ- ja oppimisympäristöjen muutoksiin.

Yhteiskehittämisen toimintamallimme CO-SYK on mukana oppimis- ja työympäristöjen muutoksissa ja kehitämme toimintatapaamme jatkuvasti yhdessä käyttäjien, kumppanien ja tutkijoiden kanssa. Vuoden 2019 aikana sovelsimme yhteiskehittämistä niin pienemmissä kuin suurissa kehittämishankkeissa. Niihin liittyvää palautetietoa keräämme eri tavoin ja sen pohjalta voimme kehittää toimintaamme entisestään.

SYK on ollut omalta osaltaan mukana myös julkaisujen kirjoittamisessa, ja muun muassa Kampusareena on case-kohteena eurooppalaisen RESTORE-verkoston kolmannessa julkaisussa, jossa käsitellään kestävää kehitystä ja kiinteistöjen ylläpitoa.

Kokeilukulttuuria demohankkeilla

SYK Akatemia jatkaa myös ansiokasta kokeilukulttuuria, jossa testaamme uusien ratkaisujen vaikuttavuutta käyttäjien toimintaan ja kokemuksiin rakentamissamme demoympäristöissä. Demot ovat olemassa olevaan ympäristöön tehtäviä pienen mittakaavan muutoksia, jotka ovat toteutettavissa kalenterivuoden aikana. Niissä voimme kokeilla uusien tila- ja palveluratkaisujen sekä digitalisaation vaikuttavuutta toimintaan ja kokemuksiin. Vaikutuksia mittaamme ennen muutoksia ja niiden jälkeen.

Vuonna 2019 demoinvestointi 530 000 euroa kohdistui kuuteen demoprojektiin, esimerkiksi Lappeenrannassa toteutettiin älykäs pysäköinninohjausratkaisu ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella virtuaalimetsä, Oulussa osallistuimme kampuksen digitalisointiratkaisuun ja Tampereella psyykkisen hoidon koulutus- ja harjoituskäyttöön toimivan aistitilaympäristön rakentamiseen.

SYKin omat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanokset vipuvaikutuksineen

Hankepanostus tarkoittaa valtakunnallisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä yhdessä tutkimuskumppanien kanssa

SYKin demopanostukset

Yhteispanostus tarkoittaa yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen demo-hankkeelle kohdistamaa investointia.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020