Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia (624/2006), yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta. Tämän lisäksi yhtiöllä on hallinnointikoodi (Corporate Governance).

SYKin omistavat yhdeksän yliopistoa ja Suomen valtio. Yhtiöstä kaksi kolmasosaa omistavat Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Yhden kolmasosan osakepääomasta omistaa Suomen valtio, jonka omistusta edustaa Senaatti-kiinteistöt.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n pääkonttori sijaitsee Suomessa, Tampereella ja lisäksi yhtiöllä on toimistot Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Turussa, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa.

Yhtiökokous

SYKissä ylintä päätösvaltaa käyttävät omistajat eli yliopistot ja Senaatti-kiinteistöt yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous pidettiin Tampereella 11.4.2019. Ylimääräisiä yhtiökokouksia pidetään päätöksenteon niin edellyttäessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Tampereella 24.1.2019.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet vuosittain. Hallituksessa on kuusi jäsentä, jotka valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 13 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat (31.12.2019) puheenjohtaja Päivi Mikkola, varapuheenjohtaja Sami Yläoutinen ja jäsenet Riitta Juutilainen, Heli Huhtala, Keijo Hämäläinen ja Pekka Riuttanen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain säädösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä valvoo tämän toimintaa.

Toimitusjohtajan asettama johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet ovat 31.10.2019 asti toimitusjohtaja Mauno Sievänen ja 1.11.2019 alkaen toimitusjohtaja Sanna Sianoja, talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja Anssi Koski, johtaja Aki Havia (rakennuttaminen), johtaja Juha Uotila (kampuskehitys ja markkinointi) ja johtaja Samuel Koivisto (asiakkuudet ja palvelut).

Hallinnointikoodi

Hallinnointikoodi eli Corporate Governance on yhtiökokouksen vahvistama koodisto, jonka tarkoituksena on varmistaa hyvän hallintotavan noudattaminen yhtiössä kaikilla tasoilla, edistää yhtiön toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä turvata omistajien tiedonsaanti ja tasapuolinen kohtelu. Siinä on muun muassa määritelty, että yhtiö ei tue rahallisesti poliittista tai sitä lähellä olevaa toimintaa. Lue lisää hallinnointikoodista.

Hallituksen työjärjestys

Hallinnointikoodin lisäksi hallituksella on oma työjärjestyksensä, jota se noudattaa toiminnassaan.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tuotettava informaatio on luotettavaa ja säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Sisäinen valvonta on hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulla, ja sitä toteuttaa koko henkilöstö. Toimitusjohtaja ylläpitää organisaatiorakennetta, jossa vastuut, valtuudet ja raportointisuhteet on määritelty selvästi ja kirjallisesti.

Liiketoiminnassa tai muutoin havaitut sisäisen valvonnan puutteet ja kehittämiskohteet dokumentoidaan ja raportoidaan toimitusjohtajalle, jonka on ryhdyttävä viivytyksettä havaintojen perusteella tarvittaviin toimiin. Hallitus arvioi määräajoin yhtiön sisäisen valvonnan toimivuutta.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa kattavasti toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä. Kokonaisvastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on toimitusjohtajalla. Muut johtoryhmän jäsenet vastaavat oman toimialansa riskienhallinnasta.

Tärkeimmiksi riskeiksi on SYKin toiminnassa määritelty rahoitusriskit, tyhjenevien tilojen jälleenvuokraus sekä rakennusten sisäilmanlaadun tai teknisen kunnon heikkeneminen. Näihin riskeihin on löydetty kattavat ja tehokkaat hallintakeinot. Riskien minimoimiseksi tehdään operatiivisesti toimenpiteitä ja jatkuvaa työtä.

Johtoryhmä käsittelee riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja linjaukset sekä täsmentää vähintään kerran vuodessa yhtiön voimassa olevaa riskienhallintasuunnitelmaa. Johtoryhmä arvioi ja seuraa säännöllisesti yhtiön riskejä ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista.

Toimitusjohtaja raportoi riskeistä ja niiden muutoksista hallitukselle SYKin riskienhallintapolitiikan mukaisesti vähintään vuosittain. Vuonna 2019 avainriskikooste esitettiin hallitukselle 14.3.2019. Hallitus käsittelee merkittävimmät riskit ja niiden hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran vuodessa.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on osa yhtiön sisäistä valvontajärjestelmää. Sen tarkoituksena on vastata yhtiön riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, joka selvittää ja todentaa järjestelmällisesti riskienhallinnan, valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Päivi Mikkola, johtaja yleishallinto, Turun yliopisto
Varapuheenjohtaja Sami Yläoutinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö
Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt
Heli Huhtala, talous- ja rahoitusjohtaja, Tampereen yliopisto
Keijo Hämäläinen, rehtori, Jyväskylän yliopisto
Pekka Riuttanen, talousjohtaja, Oulun yliopisto

SYK Hallituksen jäsenet

Seisomassa vasemmalta oikealle: Keijo Hämäläinen, Sami Yläoutinen
Istumassa vasemmalta oikealle: Pekka Riuttanen, Päivi Mikkola, Riitta Juutilainen, Heli Huhtala

Johtoryhmä

31.12.2019

Sanna Sianoja
s. 1970, diplomi-insinööri, eMBA
toimitusjohtaja

Anssi Koski
s. 1977, hallintotieteiden maisteri, eMBA
talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja

Aki Havia
s. 1961, diplomi-insinööri
johtaja, rakennuttaminen

Samuel Koivisto
s. 1968, kauppatieteiden maisteri
johtaja, asiakkuudet ja palvelut

Juha Uotila
s. 1972, diplomi-insinööri, eMBA
johtaja, kampuskehitys ja markkinointi

Seisomassa: Sanna Sianoja, Juha Uotila, Aki Havia
Istumassa Samuel Koivisto, Anssi Koski

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020