Olennaiset sidosryhmämme ovat asiakkaat, omistajat, henkilöstö, päättäjät, kumppanit ja rahoittajat

Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat Suomen pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot, kampuksillamme toimivat korkeakoulut, yritykset ja julkisyhteisöt sekä kaikki tilojemme käyttäjät. Yliopistot ja korkeakoulut tehostavat tilankäyttöään, minkä seurauksena tiloja on vapautunut myös muille käyttäjille kuin yliopistoille. Tämä on laajentanut asiakaspohjaamme. Sama kehitys jatkuu nähdäksemme myös tulevina vuosina.

Asiakkuuksien hoitaminen on strategisesti tärkeä osa toimintaamme. Toiminnon avulla pyrimme varmistamaan, että ymmärrämme kunkin asiakkaan toimintaa tukevat kampus- ja tilatarpeet ja että tarpeita vastaava kampus, tilat ja palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä.

Vastuu asiakkaita kohtaan tarkoittaa etenkin tilojen pitämistä jatkuvasti niille määritellyssä, tarkoituksenmukaisessa kunnossa sekä tilojen kehittämistä niin, että ne vastaavat asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. Tuemme asiakkaidemme menestystä kehittämällä omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia.

Asiakastyytyväisyyden tulostiedote vuodelta 2019

SYKin omistavat Suomen yhdeksän pääkaupunkiseudun ulkopuolista yliopistoa (Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Lapin, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, Åbo Akademi sekä LUT-yliopisto) ja Suomen valtio, jonka omistusta edustaa Senaatti-kiinteistöt.

Omistajat vaikuttavat yhtiökokouksissa ja nimittävät hallituksen. Omistajat ovat oman alueensa tärkeitä vaikuttajia, joten SYKin alueellinen vaikuttavuus on merkittävä. Yliopistot ovat paitsi yhtiön omistajia myös sen asiakkaita. Yhteydenpito yliopistoihin on aktiivista.

Jäsenyydet järjestöissä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan yritysten ja yhteisöjen työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Muita organisaatioita, joissa SYK on jäsenenä, ovat RAKLI ry ja FIBS. RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakentamisen vastuulliset ammattilaiset ja jakaa tietoa näistä aloista, FIBS puolestaan on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä.

Yhteydenpito sidosryhmiin

”Pyrimme ylläpitämään jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.”

Yhteistyö ja vuoropuhelu omistajien, kumppaneiden, vaikuttajien ja päättäjien kanssa oli vuoden 2019 aikana tiivistä. Vuoden 2020 aikana kehitämme edelleen oikein kohdennettua viestintää sidosryhmissä.

Tiedotuskanavinamme toimivat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat sekä henkilökohtaiset tapaamiset ja tiedotustilaisuudet paikallisesti. Pyrimme myös tekemään aktiivista tiedotusyhteistyötä kumppaneiden ja median kanssa.

Teimme vuoden 2019 alkupuolella suurimmille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja henkilöstöllemme sidosryhmähaastatteluja, kaikkiaan 20 kpl. Kyselyn pohjalta määrittelimme tarkemmin olennaiset näkökohdat toiminnassamme ja raportoinnissamme. Toteutimme sidosryhmäkyselyn teemahaastatteluin, joissa kartoitimme asiakkaidemme ja kumppaneidemme näkemyksiä toiminnastamme sekä heidän tärkeimpinä pitämiään asioita toiminnassamme ja heidän näkemyksiään SYKin vastuullisuudesta.

Sidosryhmäkyselyssä vastaajat laittoivat vastuullisuusteemoja sekä toiminnallemme olennaisia asioita tärkeysjärjestykseen. Näistä teemoista tärkeimmiksi nousivat turvalliset ja terveelliset tilat sekä rakentamisen pitkäkestoiset ratkaisut, muutamat haastatellut nostivat erittäin tärkeäksi myös kustannustehokkuuden ja toimitilojen innovatiivisuuden. Tutkimustulokset ohjaavat meitä tulevina vuosina kohti yhä tiiviimpää ja parempaa sidosryhmävuorovaikutusta.

SYKin olennaisuusmatriisi

Olennaisuusmatriisissa on sidosryhmäkyselyssä esiin tulleet keskeisimmät teemat kuvattuna tutkimusdatan tulosten mukaisessa järjestyksessä. Tästä järjestelytehtävästä jätettiin pois taloudelliset näkökohdat, kuten tilatehokkuus ja kustannustehokkuus, sillä nämä ovat toiminnassamme aina läsnä ja niille annetaan jo lähtökohtaisesti suuri painoarvo. Näemme, että kustannustehokkuus ja tilatehokkuus ovat toiminnassamme olennaisimpia elementtejä, ja niihin tulee pyrkiä maksimaalisesti.

Sidosryhmäkartta

 • Yliopistot
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yritykset
 • Palveluyritykset
 • Koulut ja päiväkodit
 • Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt
 • Rakennus- ja kiinteistönhoitoyhtiöt
 • Rakennus- ja kiinteistöalan muut sidosryhmät
 • Muut palveluntarjoajat
 • Kansainväliset verkostot
 • Rahoittajat
 • Valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö
 • Euroopan unioni
 • Kansanedustajat
 • Museoviranomaiset
 • Rakennusvalvonta

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020