Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen

Rakennuttaminen

Toteutamme rakennushankkeita ja kehitämme kampusten palveluverkostoa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Meille on tärkeää, että lopputulos palvelee käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnitämme huomiota siihen, että sekä uudisrakennukset että peruskorjatut rakennuksemme ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

Asiakkaillamme on myös omia ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteita, ja haluamme omalta osaltamme tukea näitä. Yhteistyöllä on suuri merkitys. Meillä kehitetyn yhteiskehittämisen prosessin avulla olemme päässeet suunnittelemaan tiloja mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ymmärrämme kiinteistöjemme arvon ja kunnioitamme niiden asemaa kulttuuriperinnössä. Kun esimerkiksi toimintojemme painopisteen muututtua joudumme myymään kiinteistöjä, etsimme ostajan, joka arvostaa kiinteistöjä samaan tapaan ja haluaa kehittää niitä osana kaupunkiympäristöä.

Tutkimus ja kehitys

Visiomme on olla arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Haluamme ymmärtää maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaamme ja tuoda uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Yksi toimintaamme vaikuttava muutos liittyy oppimiskäsityksen uudistumiseen. Luennoimisesta ollaan siirtymässä ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen. Luokista ja luentosaleista pyritään tekemään entistä aktivoivampia. Samalla käsitys oppimistiloista laajentuu. Muun muassa auloja, käytäviä ja ravintoloita voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä.

Tuotevastuu

Turvalliset ja terveelliset tilat sekä terveellinen sisäilma kaikissa rakennuksissamme on meille erittäin tärkeää. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kehittämämme sisäilmatoimintamalli on käytössä kaikilla kampuksillamme. Arvioimme sisäilmatoimintamallia ja sen kehittämistarpeita säännöllisesti asiantuntijoiden kanssa. Päivitimme sisäilmatoimintamallia vuonna 2019 entistä enemmän painottumaan ennakoivaan toimintaan. Pyrimme löytämään säännöllisillä ennakoivilla tarkastuskierroksilla mahdolliset riskipaikat ja -rakenteet ja korjaamaan ne jo ennen kuin ongelma syntyy. Alla on raportoitu sisäolosuhteemme kaikissa kohteissamme vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Sisäolosuhteet

Kampusturvallisuus

Kampusturvallisuuteen on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Teemme tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa kampusten turvallisuuden takaamiseksi kaikilla yliopistokampuksilla. Kampusturvallisuustyön tarkoituksena on kiinteistön omistajan ja vuokralaisen kanssa yhteisten lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Kehitämme toimintamallejamme jatkuvasti, jotta pystymme varmistamaan turvallisen työ- ja opiskeluympäristön.

Yhdessä yliopistojen turvallisuushenkilöstön kanssa kehitämme poikkeamiin puuttumista, palautteen antoa ja seurantaa. Turvallisuushavaintojen tilastoinnin ja seurannan tavoitteena on tuoda esiin havaintoja, joiden tarkoituksena puolestaan on herättää tarkastelijaa kysymään kysymyksiä, todentamaan turvallisuustyön vaikuttavuutta ja osoittaa kehityksen suuntaa.

Pidimme viime vuonna yhden päivän mittaisen koulutuksen turvallisuushenkilöstölle. Koulutukseen osallistuivat SYKiltä ja yliopistoilta turvallisuusihmiset sekä kampusmanagerit, jotka tekevät töitä näiden asioiden parissa.

Vuoden 2019 raportointiin olemme lisänneet Kampusturvallisuuden seurannan osana tuotevastuuta.

Ennakoiva toimenpide merkitsee jotakin mahdollisesti riskiksi tulevaisuudessa realisoituvaa asiaa, mikäli asiaan ei puututa. Näitä pyrimme tehokkaasti tunnistamaan ja sitä kautta ennaltaehkäisemään riskien syntymistä. Ennakoivia toimenpiteitä vuonna 2019: 39 kpl.

Ilmoitus merkitsee käyttäjien tekemiä havaintoja ja ilmoituksia, jotka liittyvät puutteisiin esimerkiksi laitteistossa ja jotka voivat johtaa vaaratilanteisiin. Ilmoituksia vuonna 2019: 9 kpl.

Turvallisuuspoikkeamat ovat esimerkiksi ulkoalueisiin liittyvä hiekoituksen puutteellisuus tai ulkoalueilla muuten havaitut puutteet, jotka voivat johtaa ongelmiin. Lisäksi palo- ja pelastusosiossa turvallisuuspoikkeama voi olla esimerkiksi havainnot toimimattomista ilmaisimista tai hälyttimistä. Turvallisuuspoikkeama on jonkun turvallisuusorganisaatioon kuuluvan kirjaama tapahtuma. Turvallisuuspoikkeamat vuonna 2019: 491 kpl.

”Pyrimme myös paikallisesti tekemään hyviä kulttuuritekoja sekä tukemaan luonnon monimuotoisuutta kampuksilla.”

Paikallisyhteisöt

Paikallisyhteisöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita muun muassa rakennusprojektien yhteydessä kotimaassa. Kun naapurustossa on aktiivista yhteisötoimintaa, he pääsevät mukaan tuomaan näkemyksiään jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa. Haluamme ottaa paikallisyhteisöjen näkemyksiä mahdollisuuksien mukaan huomioon, jotta pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, kun toteutamme uudis- tai korjausrakentamista.

Viime vuonna olimme tukemassa lapsia ja nuoria kotimaassa ja EU:n ulkopuolella: tuimme Shadeshares-projektin kautta NMKY:n nuorten harrastustoimintaa kotimaassa ja WorldVisionin kautta heidän työllistämishankkeitansa Kenian slummissa. Osallistuimme myös suomalaisen Kapua-hankkeen tukemiseen, joka auttoi Kynnys ry:n ja Väestöliiton kanssa vuonna 2019 naisten ja vammaisten kouluttautumista Etiopiassa.

Pyrimme myös paikallisesti tekemään hyviä kulttuuritekoja sekä tukemaan luonnon monimuotoisuutta kampuksilla. Ajattelemme, että pienetkin teot luonnon ja ympäristön hyväksi tuottavat ihmisille hyvää mieltä ja vähentävät hiilikuormaa ja kauniista ympäristöstä voivat kaikki nauttia. Vuosina 2018 ja 2019 toteutimme istutusprojektia Tampereen normaalikoulun ja paikallisyhdistyksen kanssa luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Projektissa kylvettiin niittyä uhanalaisen mäkihiilikoin elinalueeksi Tampereella Nekalassa normaalikoulun tontillamme. Teimme projektin yhteistyössä Normaalikoulun opettajien, oppilaiden sekä Villiniitty ry:n kanssa.

Asiakasyhteistyö

Asiakkaitamme ovat korkeakoulut ja kampuksilla toimivat yritykset ja organisaatiot. Vuonna 2019 liikevaihdostamme 89 prosenttia tuli yliopistoilta ja 11 prosenttia muilta asiakkailta.

Tuemme asiakaslupauksemme mukaisesti yliopistojen menestystä kehittämällä omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia. Asiakkuuksien hoitaminen on osa yhtiömme strategiaa, ja sen avulla pyrimme varmistamaan korkean asiakastyytyväisyyden.

Pyrimme olemaan asiakkaisiimme yhteydessä säännöllisesti ja suurimpien asiakkaiden kanssa pidämme säännölliset kuukausitapaamiset, joissa keskustelemme ja käymme läpi tiloihin ja toimintaan liittyviä asioita. Tämän lisäksi meillä on käytössä palautteenantokanava kiinteistöjen ylläpidossa, ja sinne tulevia palautteita ja niiden käsittelyä seuraamme aktiivisesti. Keskustelemme sidosryhmiemme kanssa myös sosiaalisessa mediassa.

Edellä mainittujen lisäksi meillä on käytössämme jatkuva asiakkuudenseurantajärjestelmä, ja selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittaisella laajemmalla kyselyllä. Samalla pyrimme tunnistamaan toiminnan kehittämiskohteita.

Teetimme loppuvuonna 2019 asiakastutkimuksen, johon saimme kaikkiaan 198 vastausta. SYKin kokonaiskeskiarvoksi asteikolla 1–5 muodostui 3,6. Vastaajista 87 prosenttia piti rooliamme kampusalueen kehittäjänä melko tai erittäin tärkeänä ja 26 prosenttia katsoi toimintamme parantuneen viimeisen vuoden aikana (2018: 30 %).

”Selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittain.”

SYKin onnistuminen teemoittain

 • 0
  Uudis- ja korjaus­rakennuttaminen
 • 0
  Toimitilojen kehittäminen
 • 0
  Asiakkuuksien hoitaminen
 • 0
  Kiinteistöjen ylläpitäminen

Yli puolet vastaajista antoi arvion 4 tai 5 eri teemoille asteikolla 1–5. Tyytyväisin asiakasryhmä on kampusalueen yritykset (3,7).

Asteikko: 1=onnistunut erittäin huonosti – 5=onnistunut erittäin hyvin

”26 % arvioi toimintamme kehittyneen vuoden aikana.”

SYKin rooli

87 % vastaajista pitää SYKin roolia yliopistoalueen kehittäjänä melko tai erittäin tärkeänä (2018: 84 %).

 

 • Erittäin tärkeä 52%
 • Tärkeä 35%
 • Jonkin verran tärkeä 12%
 • Ei lainkaan tärkeä 1%

Asiakasryhmien jakautuminen liikevaihdolla mitattuna 2019

 

milj. €Osuus liikevaihdosta
Yliopistot147,389,2 %
Muut17,910,8 %
Yhteensä165,2100,0 %

Asiakasryhmien jakautuminen pl. yliopistot 2019

 

milj. €Osuus liikevaihdosta
Kaupungit5,83,5 %
Valtio0,40,3 %
Ammattikorkeakoulut2,31,4 %
Sairaanhoitopiirit5,73,4 %
Yritykset ja yksityishenkilöt3,82,3 %
Yhteensä17,910,8 %

Kestävän kehityksen mittarit

 

Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Yksikkö
Yritysvastuu
Yritysvastuu, hyväntekeväisyys2 kohdetta / vuosi2 kohdetta / vuosi1 kohde / vuosi1 kohde / vuosi
Henkilöstö ollut tuottamassa lisäarvoa sidosryhmille (esim. vapaaehtoinen luennointityö)0,812,41,9pv/vuosi/hlö
Sidosryhmien huomioiminen
Valmistuneita monikäyttäjäkohteita, uudisrakennukset0210kpl
Demokohteita yliopistoille6596lukumäärä / vuosi
Yrityksen työllistävä vaikutus läpi Suomen välillisesti2420204023502000hlötyövuotta
Turvallisuus
Hätäensiapukoulutetun henkilöstön määrä15/3116 / 3016 / 3516 / 32osall./koko henkilöstö
Turvallisuuskoordinaattori ja ohjeistus SYK työmailla100100100100%
Työmaiden työtapaturmat33miljoonaa työtuntia kohti
Työmaiden läheltä piti -tilanteet 26tapausta
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutuspäivät / vuosi844,83,5pv/vuosi/hlö
Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus31/330/435/332/0määrä / uusia hlöitä
Työhyvinvointi
Työhyvinvointiin / hyvinvointikoulutukseen käytetyt päivät1210,5pv/vuosi/hlö
Työtyytyväisyyskyselyn arvosana---3,9(asteikko 0 - 5)
Henkilöstökyselyn osallistumisaktiivisuus9097-87vastausprosentti %
Henkilöstön kehityskeskustelut100100100100pidetty %
Henkilöä pitänyt vanhempainvapaata tai vuorotteluvapaata12--hlö

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020